Siz­le­re yar­dım­cı olmak bizim için bir zevk ola­cak­tır.

Bütün is­tek­le­ri­ni­ze açı­ğız. Eğer so­ru­la­rı­nız, fi­kir­le­ri­niz ya da öne­ri­le­ri­niz varsa, bi­zim­le ile­ti­şi­me geç­me­niz­den daima mutlu olu­ruz. Lüt­fen aşa­ğı­da­ki ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nı kul­la­nın.

HHP Tür­ki­ye Dist­ri­bü­tö­rü
İstan­bul Dünya Ti­ca­ret Mer­ke­zi EGS
Bu­si­ness Park B3.​Blok No:35
Ye­şil­köy İstan­bul

Te­le­fon +90 212 465 07 08
Faks +90 212 465 07 09

Ürün­le ya da kul­la­nı­mıy­la il­gi­li spe­si­fik so­ru­la­rı­nız var mı? Aşa­ğı­da­ki ka­te­go­ri­ler­den bi­ri­ni seçin ya da ile­ti­şim for­mu­mu­zu kul­la­nın.

İle­ti­şim formu

Lüt­fen .......... ara­cı­lı­ğıy­la bana ula­şın
Bir konu seçin
Ünvan*
Ad*
Soyad*
Sokak, Nu­ma­ra*
Posta kodu / İlçe / Şehir*
Te­le­fon*
E-pos­ta
Yo­rum­lar