Buradan hhp servisleri ile ilgili bilgilere

Ser­vis

Yetkili Distribütör Enteksis Hakkında

1997 yılından itibaren sektöre hizmet etmiş uzman kadrosu ile Medikal Ürünler, Elektronik, Güvenlik ve Teknolojik Sistemler sektörüne yeni bir soluk kazandırmayı ilke edinmiştir. Enteksis; Dünya teknoloji marketinde markalaşmayı başarmış, ileri teknoloji içeren, kalitesi yüksek ve bol çeşitli ürün yelpazesine sahip, sınıfının liderleri ile çözüm ortaklığı yapmaktadır. 15 yıla yaklaşan sektör tecrübesini daha esnek ve yüksek teknolojik çözümler üretmek üzere bir araya gelen, takım ruhunu benimsemiş uzman proje & teknik kadrosu ve sürekli genişleyen ürün grupları ile her proje için özel çözümler sunmaktatır. Sınıfının lider markaları ile proje danışmanlığı, ürün, sistem ve proje tesisi, çözüm ortaklığı, satış sonrası teknik servis hizmetleri vermektedir. Gelecek nesil “n” teknoloji için… “enteksis

Ser­vis Or­tak­la­rı

Ci­haz­la il­gi­li ser­vis ta­le­bi­niz ol­ma­sı du­ru­mun­da ön­ce­lik­le HHP Tür­ki­ye’ye baş­vur­ma­lı­sı­nız.

Ga­ran­ti

Ga­ran­ti Satın alma ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yıl­dır. Bir uza­tıl­mış ga­ran­ti ta­mam­la­dı­nız mı, o zaman ga­ran­ti sü­re­niz satın alma ta­ri­hin­den iti­ba­ren beş yıl­dır.

Ser­vis Ta­lep­le­ri

Na­di­ren ya­şa­na­cak bir arıza ha­lin­de service@​hhp-tr.​com ad­re­sin­den e-pos­ta yo­luy­la günde 24 saat hiz­met kul­la­na­bi­lir­si­niz. Ürün ser­vis tem­sil­ci­miz en geç son­ra­ki iş günü si­zin­le ile­ti­şi­me ge­çe­cek­tir. Si­zin­le ir­ti­ba­ta geçen so­rum­lu­la­ra so­run­la­rı­nız ile ala­ka­lı ola­bil­di­ğin­ce de­tay­lı açık­la­ma yap­ma­nı­zı rica ede­riz. Bize her­han­gi bir du­rum­da, söz­leş­me nu­ma­ra­sı­nı ve size ula­şa­bi­le­ce­ği­miz bir te­le­fon nu­ma­ra­sı­nı bil­dir­me­niz is­te­ne­cek­tir.

Ser­vis ta­lep­le­ri­niz için :

09.00-18.00 Sa­at­le­ri ara­sın­da +90 212 853 25 95 nolu te­le­fon­lar­dan ser­vis ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­lir­si­niz.

EN­TEKSİS TEK­NO­LOJİ SİSTEM­LERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
İSTAN­BUL DÜNYA TİCARET MER­KEZİ EGS BU­SI­NESS PARK B3 BLOK NO:35 YEŞİLKÖY İSTAN­BUL
Tel.: 90 212 853 25 95
Faks: 90 212 465 07 09

Not: Fa­tu­ra­sız ve söz­leş­me­siz alım yap­ma­ma­nız, HHP Tür­ki­ye onay bel­ge­si ol­ma­yan ci­haz­la­ra iti­bar et­me­me­niz men­fa­ati­ni­ze ola­cak­tır.