ANDUMEDIC® 3 ile ilgili başka sorularınız mı var?

Sık sorulan sorulara cevaplarıyla buradan ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

An­du­me­dic 3 nasıl te­miz­le­nir?

Doğal bir sabun ve su ile te­miz­le­nir. Daha sonra yu­mu­şak bir bezle ku­ru­la­nır.

An­du­me­dic 3 ne­re­de üre­ti­li­yor?

An­du­me­dic 3 ne­re­ye yer­leş­tir­me­miz uy­gun­dur.

An­du­me­dic 3' ü ne kadar sık­lık­ta kul­la­na­bi­li­rim?

An­du­me­dic 3' ü ço­cuk­lar­da kul­la­na­bi­lir miyiz?

An­du­me­dic 3' ü her ül­ke­de kul­la­na­bi­lir miyim?

An­du­me­dic' in ga­ran­ti sü­re­si ne ka­dar­dır

An­du­me­dic' in tes­lim sü­re­si ne ka­dar­dır?

Başka so­ru­nuz var mı?

Elekt­ros­mog riski var mı?

Bir kul­la­nım ne kadar sürer?

Ener­ji ge­rek­si­ni­mi ne ka­dar­dır?

Her­han­gi bir sorun ol­du­ğun­da ne yap­ma­lı­yım?

Kul­la­nı­mı ve ku­ru­lu­mu zor mudur?

Yan­lış bir şey ya­pa­bi­lir miyim?